Czym jest działalność gospodarcza?

0
993

Z tego artykułu dowiesz się czym jest działalność gospodarcza w kontekście różnych aktów prawnych dotyczących prowadzenia własnej działalności.

Definicję działalności gospodarczej można znaleźć w przepisach prawnych, szczególności w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku od towarów i usług, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Niestety w każdej ustawie działalność gospodarcza jest inaczej interpretowana.

 

Czym jest działalność gospodarcza?

Poniżej znajdują się definicje działalności gospodarczej według najważniejszych aktów prawnych dla przedsiębiorców.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

art. 2. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku, Nr 173, poz. 1807;

Definicja ta uwzględnia rodzaje wykonywanych czynności, a także to w jaki sposób jest ona zorganizowana.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Działalnością gospodarczą jest działalność zarobkową (wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin i złoż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych) prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności, 2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności, 3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W tym przypadku działalność gospodarczą określana jest jako działalność, która jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, chociaż niekoniecznie zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli uzyskiwane z niej przychody ustawa podatkowa zalicza do przychodów z działalności gospodarczej.

Ustawa o podatku od towarów i usług

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności: 1) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; 2) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich; 3) wymienione w poprzednim punkcie zasady stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Ta definicja działalności gospodarczej była wzorem dla definicji działalności gospodarczej PIT. Pomimo występujących różnic np.: osoba prowadząca działalność gospodarczą VAT może rozliczać się z PIT-u jako osoba nie prowadząca działalności gospodarczej.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

  • osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych (czyli zarejestrowaną np. w ewidencji działalności gospodarczej),
  • twórcę i artystę (posiadającego status twórcy nadany przez ministerialna komisję),
  • osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

W tym przypadku wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. prowadzi działalność gospodarczą. Taka interpretacja ma miejsce tylko w przypadku przepisów zusowskich.

Ponieważ istnieje kilka definicji działalności gospodarczej należy pamiętać, aby wykorzystać odpowiednią w zależności od okoliczności.

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 1 Średnia: 5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here